Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мова:

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Кафедра Безпеки інформаційних технологій веде підготовку здобувачів за наступними освітніми програмами:

 

1.«Безпека інформаційних і комунікаційних систем», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) у межах спеціальності 125 Кібербезпека;

2.«Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Безпека державних інформаційних ресурсів» другий (магістерський) рівень вищої освіти), у  межах спеціальності 125 Кібербезпека.

Для навчання здобувачів за ОП кафедра використовує загально університетські аудиторії, аудиторії загальноосвітніх кафедр та аудиторії, на площах яких вона розташовується.

Кафедра має у своєму розпорядженні наступні аудиторії’ для проведення занять:

  аудиторія № 340 для проведення практичних занять та лабораторних робіт;

  аудиторія № 341 для проведення практичних занять та лабораторних робіт;

   аудиторія № 345 для проведення лекцій, практичних занять та лабораторних робіт;

– аудиторія № 346 для проведення практичних занять та самостійної роботи.

Bci аудиторії кафедри мають паспорти, які розглядаються та  затверджуються щорічно.

Для забезпечення здобувачів інформаційними ресурсами на кафедрі є повний комплект
методичного з
абезпечення в електронному вигляді і доступний для кожного здобувача; надано доступ до внутрішньої інформаційної мережі університету, що дозволяє використовувати КНМЗ розташовані в науковій бiбліотеці; наукова бібліотека ХНУРЕ має доступ до онлайнових баз даних, послугами якої може скористатися будь-який здобувач вищої освіти та співробітник університету, наприклад: правова БД “Ліга: Закон”; електронні версії підручників видавництва ЦУЛ – «Центр учбової літератури»; електронні журнали: «Захист iнформації. INSIDE»; «Information Security»; оnline-журнали з наукової бібліотеки eLIBRARY.

Навчальні аудиторії оснащені yciм необхідним сучасним обладнанням, у тому числі мультимедійним, для реалізації ocвітнix програм, за якими йдеться підготовка здобувачів.

Для придбання навичок роботи з професійним обладнанням на кафедрі в наявності
лабораторії, які оснащені:

-генератор Г3-109;

-осцилограф С1-55;

-приймач АR 8200,

-стаціонарний блокіратор стільникових телефонів JA;

-цифровий USB -осцилограф Hantek DSO-2250.

Комп’ютерний парк кафедри складає 17 одиниць.

Bci комп’ютери мають сучасну елементну базу i придбані не більш 8 років тому.

Програмне  забезпечення ліцензійне, є відкритий доступ до мережі Інтернет.

Кількість обладнання та програмного забезпечення є достатнім для проведення повного циклу навчання здобувачів за ОП.

За необхідністю, кафедра використовує комп’ютерні зали інформаційно-обчислювального центру університету з необхідним ПЗ, а також складає заявки на придбання необхідного для подальшого забезпечення освітнього процесу обладнання, програмного забезпечення та матеріалів.

Якісну підготовку здобувачів за всімa ОП здійснюють викладачі кафедри, серед яких:

3 доктора наук, професора; 3 доктора наук, доцента; 8 кандидатів наук, доцентів; 6 кандидатів наук, старших викладачів; 4 асистента.

Bci вони мають кваліфікацію відповідну до спеціальності, за якою ведеться підготовка здобувачів, ведуть наукову діяльність, здійснюють керівництво науковою роботою здобувачів, мають достатній стаж роботи та своєчасно проходять підвищення кваліфікації або стажування.

Для підвищення якості навчання до підготовки здобувачів кафедра залучає провідних фахівців та практиків з виробництва.